Loading…

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

„ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО“ ООДизпълнява одобрен за финансиране проект: BG16RFOP002-2.073-3149-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ / Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19/ по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 10 000лв. при 100%  размер на договорената безвъзмездната финансова помощ в размер на 10 000лв., от които 8 500лв. европейско съфинансиране и 1 500лв. национално съфинансиране. Началната дата на проекта е 14.07.2020г, а крайният срок 14.10.2020г. Основните цели и планирани резултати са: осигуряване на оперативен капитал  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 във «ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ И КО» ООД, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места. При изпълнението на проекта се спазват хоризонталните политики на ЕС за равнопоставеност и недопускане на дискриминация и за устойчиво развитие.

Translate »